“Mass” 

Maiatzak 15 Mayo – 19:30 –  111 MIN. – EG12NR – 5,00

Maiatzak 16 Mayo – 20:00 – 111 MIN. – EG12NR – 3,75